شرکت فارکس در افغانستان

بازاریابی شبکه‌ای در ایران

بازاریابی شبکه‌ای، یک فرصت

پدیده نوین بازاریابی شبکه‌ای (network marketing) به یک نظام توزیع قدرتمند کالا و یکی از جذاب‌ترین الگوهای کاری و درآمدزایی در اقتصاد نوین تبدیل شده؛ بنابراین شناخت این پدیده ناگزیر به نظر می‌رسد. این صنعت حدود پنج سال است که در کشور ما فعالیت دارد. البته پیشینه تاریخی و علمی بازاریابی شبکه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است و بیش از ٥٠ سال از به‌وجودآمدن آن در دنیا می‌گذرد. پس از گذشت سال‌ها از این موضوع، بازاریابی شبکه‌ای در ایران کشور ما نیز در سال ۱۳۸۸ با تلاش و درایت وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه‌ای براساس موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی تدوین و تصویب کرده است. از شهریور سال ۱۳۹۰ نیز برای هشت شرکت مجوز توزیع کالا به روش بازاریابی شبکه‌ای صادر شد و این شرکت‌ها به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کردند. اطلاعات مربوط به شرکت‌های توزیع شبکه‌ای ایران در سایت یادشده موجود است. امروزه مزایای استفاده از سیستم فروش شبکه‌ای بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و دلایل بسیاری برای توجه به این موضوع وجود دارد. براساس اطلاعات علمی و آمار جهانی، بازاریابی شبکه‌ای می‌تواند به منظور افزایش رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به‌کار گرفته شود. از دیدگاه تحلیل اقتصادی، بازاریابی شبکه‌ای که به‌تازگی بازارسازی شبکه‌ای نیز نامیده می‌شود، با حذف واسطه‌ها کمک درخورتوجهی به تولیدکنندگان داخلی و همچنین بازار مصرف می‌کند. درحال‌حاضر یکی از مشکلات عمده سیستم تولید و فروش در کشور ما این است که بازاری مناسب برای فروش محصولات وجود ندارد و بیشتر کارخانه‌ها برای بازاریابی و فروش محصولات خود با مشکل جدی مواجه هستند. درواقع خان اول مسائل و مشکلات مربوط به تولید است که در بیشتر کشورهای کمترتوسعه‌یافته در درجه نخست به این مسئله توجه می‌شود و خان دوم بازاریابی و فروش تولیدات؛ اما کشورهای توسعه‌یافته‌تر ابتدا بحث بازاریابی و بازارسازی را موردتوجه قرار می‌دهند و سپس به بحث تولید می‌پردازند. به عنوان مثال، کشور چین ابتدا پژوهشگران خود را به کشورهای دیگر می‌فرستد تا بازار آنها و کالاهایی را که در آن کشورها مصرف می‌شود، بررسی کنند و پس از اطمینان از وجود تقاضا و بازار برای فروش، اقدام به تولید می‌کند. بازاریابی شبکه‌ای بازارسازی و ایجاد تقاضا را به دنبال دارد. با افزایش تقاضا و فروش محصولات داخلی (شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تولیدکننده)، کارخانه‌های ایرانی توسعه پیدا می‌کنند و عوامل تولید داخلی به‌ کار گرفته می‌شوند و به‌تبع آن با افزایش اشتغال، رونق تولید حاصل خواهد شد. علاوه ‌بر این در سیستم توزیع کالا (شبکه‌های فروش) نیز اشتغال‌زایی فراوانی به وجود می‌آید. آمار جهانی نشان می‌دهد امروزه بیش از صد‌ میلیون نفر در دنیا به صورت پاره‌وقت یا تمام‌وقت در این سیستم‌ها مشغول فعالیت هستند و از خدمات بازاریابی شبکه‌ای استفاده می‌کنند. این روش قدرتمند باعث افزایش رقابت در بخش صنعت شده و به‌مرور افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل را به‌دنبال دارد و به‌تبع آن راه صادرات هموار خواهد شد. در آینده‌ای بسیار نزدیک، محصولات تولیدی کشورمان می‌توانند در بازارهای جهانی توزیع شوند و ارزآوری زیادی داشته باشند؛ البته با هزینه بسیار بسیار پایین. چراکه کار نشان‌سازی را شبکه‌های فروش متشکل از شهروندان کشورهای مقصد به عنوان بازاریاب انجام می‌دهند. درحال‌حاضر شرکت‌های موفق زیادی در دنیا از طریق بازاریابی شبکه‌ای محصولات خود را توزیع و سود بسیاری عاید خود و کشورشان می‌کنند؛ ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به Amway آمریکا اشاره کرد که در سال ۲۰۱۴ میلادی درآمدی افزون ‌بر 11.8 میلیارد دلار داشته است. در آسیا در سال‌های اخیر، کشورهای چین، کره و ژاپن بیشترین میزان فروش از طریق بازاریابی شبکه‌ای را داشته‌اند. در صورتی که این صنعت در ایران حمایت شود، می‌تواند سهم درخورتوجهی از بازار خاورمیانه، آسیا و حتی اروپا را در دست گیرد و جایگاه خود را در این بازارها تثبیت کند. با توجه به شرایط رقابتی که در بازارهای خارجی وجود دارد، توجه و حمایت بیش از پیش مسئولان به این موضوع، بسیار مهم و ضروری به نظر می‌رسد.

توسعه الگوی بازاریابی شبکه‌ای و راهکارهای پیشرفت آن در ایران؛ مطالعه موردی شرکت بازاریابان ایران زمین Journal Article

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﯿﻮه ی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﯾﺎ ﻓﻘﻂ روﯾﺎی ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن اﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای و اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦ از ﻧﺤﻮه بازاریابی شبکه‌ای در ایران ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی آن در دﻧﯿﺎ و ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﻦ روش و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ان ﺷﻮد. در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی بازاریابی شبکه‌ای در ایران ﮐﻪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ روش در ﺷﺮﮐﺖ اراﯾﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

Machine summary:

با توجه به شباهت هایی که این نوع از بازاریابی با شرکت های هرمی دارد و مکانیزمی شبیه به این شرکتها دارد نگرانی هایی را به وجود می اورد: سوالات اصلی تحقیق که ما به دنبال پاسخ انها هستیم عبارتند از: شیوه ی کار شرکت ها ی بازاریابی شبکه ای چگونه است ؟ راه کار های اثر بخشی بیشتر این نوع روش چیست ؟ آیا بازاریابی شبکه ای امری ضروری است ؟ تفاوت ان با شرکت های هرمی چیست ؟ ایا این کار قانونی است و از نظر شرعی اشکالی ندارد؟ اینده این شغل در کشور چه خواهد شد؟ در ادامه مقاله ما سعی خواهیم داشت به این سوالات پاسخ دهیم و با استفاده از مطالعه موردی شرکت بازاریابان ایران زمین با شیوه ی کار این گونه شرکت ها به خوبی اشنا خواهیم شد جدول ١ پیشینه تحقیق داخلی ردیف نشانی تحقیق عنوان تحقیق چکیده تحقیق 1 رحیمه ابراهیمی ١٣٩٠ پایان نامه دکتری , دانشگاه فردوسی مشهد بررسی فقهی حقوقی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای این مدل از فروش ، به دو دسته سالم و ناسالم تقسیم میگردد و در بخش ناسالم ، احکام تکلیفی و وضعی، بر اساس دلایل عام وخاص بررسی میشود. مطالعه حاضر شرح شیوه ی کار یکی از شرکت های بازاریابی شبکه ای در کشور فیلیپین است ابتدا در شکل زیر نحوه تشکیل شبکه و مجموعه برای بازاریابی را مشاهده می نماییم که در ادامه به تفضیل به توضیح ان می پردازیم : ١ هر شخصی پس از خرید، به فروشنده و بقیه اعضای شبکه سود می رساند و در مرحله های بعدی، هزینه پرداخت شده خود را از طریق همان شبکه جبران می کند.

Automated keywords:

بازاریابی ، پورسانت ، مطالعه موردی شرکت بازاریابان ایران‌زمین ، مطالعه موردی شرکت بازاریابان ایران ، محصولات ، امتیاز فروش محصولات شرکت بازاریابان ، شاخه ، بازاریابی شبکه‌ای و راهکارهای پیشرفت ، ٠٠٠ تومان ، نسل

توسعه الگوی بازاریابی شبکه‌ای و راهکارهای پیشرفت آن در ایران؛ مطالعه موردی شرکت بازاریابان ایران زمین Journal Article

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﯿﻮه ی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﯾﺎ ﻓﻘﻂ روﯾﺎی ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن اﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای و اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦ از ﻧﺤﻮه ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی آن در دﻧﯿﺎ و ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﻦ روش و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ان ﺷﻮد. در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ روش در ﺷﺮﮐﺖ اراﯾﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

Machine summary:

با توجه به شباهت هایی که این نوع از بازاریابی با شرکت های هرمی دارد و مکانیزمی شبیه به این شرکتها دارد نگرانی هایی را به وجود می اورد: سوالات اصلی تحقیق که ما به دنبال پاسخ انها هستیم عبارتند از: شیوه ی کار شرکت ها ی بازاریابی شبکه ای چگونه است ؟ راه کار های اثر بخشی بیشتر این نوع روش چیست ؟ آیا بازاریابی شبکه ای امری ضروری است ؟ تفاوت ان با شرکت های هرمی چیست ؟ ایا این کار قانونی است و از نظر شرعی اشکالی ندارد؟ اینده این شغل در کشور چه خواهد شد؟ در ادامه مقاله ما سعی خواهیم داشت به این سوالات پاسخ دهیم و با استفاده از مطالعه موردی شرکت بازاریابان ایران زمین با شیوه ی کار این گونه شرکت ها به خوبی اشنا خواهیم شد جدول ١ پیشینه تحقیق داخلی ردیف نشانی تحقیق عنوان تحقیق چکیده تحقیق 1 رحیمه ابراهیمی ١٣٩٠ پایان نامه دکتری , دانشگاه فردوسی مشهد بررسی فقهی حقوقی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای این مدل از فروش ، به دو دسته سالم بازاریابی شبکه‌ای در ایران و ناسالم تقسیم میگردد و در بخش ناسالم ، احکام تکلیفی و وضعی، بر اساس دلایل عام وخاص بررسی میشود. مطالعه حاضر شرح شیوه ی کار یکی از شرکت های بازاریابی شبکه ای در کشور فیلیپین است ابتدا در شکل زیر نحوه تشکیل شبکه و مجموعه برای بازاریابی را مشاهده می نماییم که در ادامه به تفضیل به توضیح ان می پردازیم : ١ هر شخصی پس از خرید، به فروشنده و بقیه اعضای شبکه سود می رساند و در مرحله های بعدی، هزینه پرداخت شده خود را از طریق همان شبکه جبران می کند.

Automated keywords:

بازاریابی ، پورسانت ، مطالعه موردی شرکت بازاریابان ایران‌زمین ، مطالعه موردی شرکت بازاریابان ایران ، محصولات ، امتیاز فروش محصولات شرکت بازاریابان ، شاخه ، بازاریابی شبکه‌ای و راهکارهای پیشرفت ، ٠٠٠ تومان ، نسل

جایگاه شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران

جایگاه شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران

بازاریابی شبکه ای چند سالی است که در ایران شروع به فعالیت کرده و افراد زیادی از جمله دانشجویان و افراد بیکار جامعه گرایش زیادی به این تجارت الکترونیکی پیدا کرده اند.

شرکت های زیادی در این زمینه یعنی نتورک مارکتینگ در ایران فعالیت میکنند که از جمله آن ها میتوان به شرکت های سیمرغ عصر تجارت , بادران , بیز , پنبه ریز , و …اشاره کرد.

امروزه فرایند عرضه و تقاضا در حال تحول بوده و فروش اینترنتی یا بازاریابی شبکه ای رواج پیدا کرده است. یکی از عواملی که برای فروشندگان و خریداران اهمیت دارد ارائه محصولات به بهترین و راحت‌ترین شکل و دسترسی آسان به آنهاست.

به همین دلیل برندهای بزرگ جهان به سراغ عرضه کالا در فضای مجازی و جذب مشتری به صورت بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) رفته‌اند.بازاریابی شبکه‌ ای (چند سطحی) شیوه‌ای است که در آن تولیدکنندگان محصولات خود را بدون واسطه و تبلیغات به فروش می‌رسانند و خریداران می‌توانند

این محصولات را بازاریابی کنند و به سود برسند. شعار شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ ای این است که در صورت معرفی یکی از دوستان یا اقوام خود در خرید بعدی تخفیف می‌گیرید. چندی است که این شرکت‌ها در ایران راه اندازی شده‌اند و مکانی را نیز به بازاریابان خود اختصاص داده‌اند تا افرادی را درون شبکه خود آموزش داده

و فروش خود را افزایش دهند. حال سؤالی که برای ما پیش می‌آید این است که آیا مشتریان این نوع فروش را می‌پذیرند یا خیر؟ همین طور در صورت گسترش این شرکت‌ها تکلیف اصنافی که به صورت سنتی اقدام به فروش می‌کنند چه می‌شود؟ این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا حمایت از بازاریابی شبکه‌ ای می‌تواند

موجب رونق تولید ملی شود و اینکه وعده‌های بازاریابان این شرکت‌ها مبنی بر کسب درآمد میلیونی تا چه حد به واقعیت نزدیک است.برای مثال یکی از این بازاریابان ادعا کرده است با کار مجموعه خود در این شرکت‌ها اکنون توان خرید یک خودروی 500 میلیونی را دارد.

جایگاه شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران

این بازاریاب گفته است :

که دو سال پیش با درآمد 70 هزار تومانی در شرکت پنبه ریز شروع به کار کرده است و اکنون توانسته به درآمد قابل توجهی برسد. وی افزود که موفقیت در بازاریابی شبکه‌ ای برای همه افراد آسان نیست و در صورتی می‌توان موفق باشد که وقت زیادی را صرف این کار کنند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته افراد کمی توانسته‌اند که از طریق این کار به درآمد قابل توجهی برسند.

جایگاه شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران

جایگاه شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران

همان طور که از نام بازاریابی شبکه‌ای پیداست افراد در این سیستم از طریق چند سطح از افراد محصولات خود را تبلیغ و به فروش می‌رسانند. بازاریابان با جذب مشتری و آموزش نیروهای جدیدالورود مجموعه‌ای را برای رسیدن به درآمد تشکیل می‌دهند. درآمد در بازاریابی از طریق فروش مستقیم کالا و فروش از طریق زیر مجموعه به دست می‌آید. معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت:

تاکنون بازاریابی شبکه‌ای در ایران 18 شرکت در ایران مجوز فعالیت در این زمینه را دارند که از این میان شرکت‌های بیز و پنبه ریز در خراسان رضوی شعبه دارند. این شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانینی هستند و در صورت عدم رعایت این ضوابط با آنها برخورد خواهد شد.

او همچنین دادن وعده‌های غیر منطقی را خلاف قوانین دانست و گفت که بازاریابان متناسب با فعالیت‌های خود به درآمد دست پیدا می‌کنند. این نوع بازاریابی با اهداف کارشناسی شده راه اندازی شده است و اگر به درستی اجرا شود می‌تواند منافع بازاریابان و مصرف کنندگان را فراهم کند. وی همچنین حمایت از تولید داخلی را از دیگر اهداف بازاریابی شبکه‌ای دانست.

نظرات کارشناسان و مسئولان در مورد بازاریابی شبکه‌ ای

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی این رویه را بی فایده دانست. فیروز ابراهیمی اظهار داشت که نظام توزیع در ایران با مشکلات ساختاری روبروست و بازاریابی شبکه‌ ای کمکی به مصرف کنندگان نمی‌کند. وی راه حل این مشکل را اصلاح توزیع در ایران به وسیله دولت دانست.

ابراهیمی همچنین خبر داد که تنها ده درصد از کالاهای عرضه شده در شرکت‌های مذکور توسط برندهای شناخته شده داخلی تولید می‌شوند و برندهای خارجی زیادی در بین محصولات به چشم می‌خورند و این نشان از ضعف ساختار اقتصادی کشور دارد. وی همچنین از صدور مجوز برای 18 شرکت بازاریابی شبکه ای انتقاد کرد و خواستار شفافیت درآمدها و روند مالیاتی در این سیستم شد.

جایگاه شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران

جایگاه شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران

جایگاه شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران

در این میان مدیر بازرسی و نظارت اصناف در خراسان رضوی از لزوم حمایت از بازاریابی شبکه‌ای سخن گفت و این روش را یک شیوه جدید در عرضه و فروش کالا دانست. احسان اصولی در ادامه افزود:اگر یکی از این شرکت‌ها به هر نحوی مرتکب تخلف شود دلیلی برای زیر سؤال بردن اصل نتورک مارکتینگ نیست. فروش کالاهای خارجی در شرکت‌های بازاریابی تخلف محسوب می‌شود و باید نظارت لازم در این موارد صورت گیرد.

وی بروز تخلف در این پدیده نوین را اجتناب ناپذیر دانست اما اجرای درست این برنامه‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی و همین‌طور درآمدزایی بازاریابان کمک کند و خریداران نیز می‌توانند کالاهای خود را با قیمت بهتری فراهم کنند.

در پایان لازم به ذکر است که بازاریابی شبکه‌ای می‌تواند منافعی را برای گروه‌های مختلف در پی داشته باشد اما افراط و گسترش بیش از حد این شرکت‌ها ممکن است موجب از بین رفتن صنوف شود. بنابراین اعتدال و رعایت ضوابط مربوطه، اصلی ضروری در صنعت نتورک مارکتینگ است.

بازاریابی شبکه‌ای برای کاهش قیمت‌ها

فاز جدید صدور مجوز برای شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای
گروه بازرگانی- دولت با از سرگیری طرحی قدیمی و کمابیش فراموش شده، تلاش‌های تازه‌ای برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها آغاز کرده است؛ این بار قرار است بازاریابی شبکه‌ای راهی باشند برای کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان.

بازاریابی شبکه‌ای برای کاهش قیمت‌ها

فاز جدید صدور مجوز برای شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای

گروه بازرگانی- دولت با از سرگیری طرحی قدیمی و کمابیش فراموش شده، تلاش‌های تازه‌ای برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها آغاز کرده است؛ این بار قرار است بازاریابی شبکه‌ای راهی باشند برای کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان. طرح بازاریابی شبکه‌ای یا چندسطحی (MLM)که در سال ۱۳۸۷ بنیان‌گذاری شد، در دو سال گذشته در سکوت کامل فرورفته بود و خبری از پیشرفت آن شنیده نمی‌شد، اما حالا مسوولان با اعلام راه‌اندازی ۷ شرکت از این دست، خبر می‌دهند ۴ شرکت دیگر به زودی اجناس خود را به صورت بازاریابی شبکه‌ای در بازار عرضه می‌کنند تا به این ترتیب کم‌کم این روش نوین فروش کالا جایگزین روش‌های سنتی مبتنی بر واسطه‌گری شود.

در طرحی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات دنبال می‌کند، شرکت‌های سهامی خاص که مایل به عرضه کالاهای خود از طریق یازاریاب‌ها هستند در صورت تایید صلاحیت وارد شبکه بازاریابی کشور می‌شوند. فعالیت و گردش مالی آنها و بازاریاب‌ها نیز به طور مستمر از سوی مسوولان نظارت و ردیابی می‌شود. روش کار شبکه‌های بازاریابی به این صورت است که تولیدکننده به جای وابستگی به واسطه‌های گوناگون کالای خود را از طریق بازاریاب به صورت مستقیم به دست خریدار می‌رساند و در ازای این کار نیز به بازاریاب حق معامله (کمیسیون) می‌دهد.

به گفته حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی راه‌اندازی شبکه‌های بازاریابی در دولت است، هدف از راه‌اندازی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای این است که بازاریاب‌ها به توزیع کالاها در بازار بپردازند تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود. رادمرد روز گذشته در نشستی خبری هدف اصلی در حوزه تجارت بازاریابی شبکه‌ای را در آینده، علاوه بر مهار و جلوگیری از افسار گسیختگی قیمت‌ها، ‌مدیریت مناسب توزیع کالا همراه با ‌ کاهش هزینه‌ها و عرضه بی‌واسطه کالاها بین تولیدکننده و مصرف‌کننده عنوان کرد.

به گفته رادمرد اجرای طرح بازاریابی شبکه‌ای به عنوان یکی از مدل‌های نوین شبکه توزیع در بسیاری از کشورها اجرا شده وآثار خوبی را به همراه داشته است.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر به ۷ شرکت مجوز حضور در بازاریابی شبکه‌ای داده شده است، تصریح کرد: فرآیند توزیع کالاهای این شرکت‌ها در یک چارچوب مناسب و دور از شائبه شرکت‌های هرمی در حال رصد و پیگیری است.

به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، لوازم خانگی،‌ مصنوعات طلا، صنایع دستی‌ و برخی مواد انرژی‌زای نو از جمله کالاهای ارائه شده دراین طرح است. رادمرد اجرای این شیوه از نظام توزیع کالاها را در کشورهای مختلف دنیا مرسوم دانست و گفت: برای پیاده‌سازی این نظام در کشور نیازمند فرهنگ‌سازی لازم هستیم، به گونه‌ای که با توجه به استقبال تجار و بازرگانان در آینده نزدیک می‌توانیم شاهد جایگزینی بازاریابی شبکه‌ای به جای نظام‌های توزیع سنتی در کشور باشیم.

او به برخی مزایای استفاده از این مدل جدید توزیع و فروش کالا در کشور اشاره کرد و گفت: فروش بی‌واسطه کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده، داشتن ضمانت‌های لازم برای سلامت و صحت کالا با دریافت کد شبنم،‌ برچسب اصالت کالا و ایران کد همچنین تخفیف ۸درصدی کالاهای عرضه شده دراین سیستم به جای روش‌های سنتی از مواردی است که انگیزه لازم را برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.

رادمرد با بیان اینکه اصلاح نظام توزیع بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها با سرعت بیشتری پیش رفت و مطالعات گسترده‌تری در این زمینه انجام شد، اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر مزایای ذکر شده رونق تازه‌ای را به فضای کسب‌وکار خواهد بخشید، به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود با بسط و توسعه این طرح بین ۵۰ تا ۷۰ هزار شغل در بحث بازاریابی ایجاد کند.

او همچنین به عوامل بازدارنده و نظارت‌های قانونی این طرح نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مرتبط تمام پیشگیری‌های لازم را برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از این طرح لحاظ کرده و معیارها،‌ شرایط، ضوابط و مقررات خاصی را تدوین کرده که پس از بررسی عملکرد و وضعیت شرکت‌ها به صدور مجوز اقدام می‌کنند. رادمرد، همچنین شناسایی شرکت‌های سالم در زمینه بازاریابی شبکه‌ای و نیز افزایش میزان فروش تولیدات داخلی را از اهدافی بیان کرد که در این طرح دیده شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند برای بهره‌مندی از خدمات این طرح به سایت بازاریابی شبکه‌ای به نشانی www.networkmarketing.moc.gov.ir مراجعه و نسبت به خرید کالای مورد نظر خود اقدام کنند.

به گفته او، ‌همچنین برای برخورد قانونی با متخلفان احتمالی و بازاریابی شبکه‌ای در ایران به منظور رسیدگی به شکایات شماره تلفن ۱۲۴ و دبیرخانه این کارگروه در ۳۱ استان کشور پاسخگوی متقاضیان خواهند بود.

شرکت‌های بزرگ می‌آیند؟

امیدواری مسوولان به تاثیرگذاری شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در حالی است که تاکنون شرکت‌های نامدار به این طرح نپیوسته‌اند.

آن طور که رادمرد اعلام می‌کند شرکت‌های پنبه‌ریز، نیوشا، ابرتجارت، میراث نقش دست‌ها، بادران گستر، بازاریابان ایران زمین و آویژه سگالر ۷ شرکتی هستند که تا کنون بازاریابی شبکه‌ای را تجربه کرده‌اند. البته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با وجود تاکید بسیار بر نظارت بر شبکه‌های بازاریابی و همچنین تاثیرگذاری این شبکه‌ها، از ارزش گردش مالی که تاکنون از سوی این شرکت‌ها در بازار جابه‌جا شده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: در آینده گزارش عملکرد این شرکت‌ها ارائه خواهد شد.

به گزارش یک سایت تخصصی ام ال ام (MLM) کوتاه شده بازاریابی چند سطحی است که بعضی مواقع بازاریابی شبکه‌ای نیز نامیده می‌شود. همانطوری که از نام آن پیداست چند لایه متعدد از افراد، بازاریابی یک محصول را برای رساندن آن به مصرف‌کننده بر عهده دارند. یک نماینده فروش (همچنین، توزیع کننده، ‌عضو،‌ وابسته، ‌شریک نیز نامیده می‌شود) علاوه بر جذب مشتریان،‌ آموزش نیروهای تازه وارد را در جهت جذب مشتریان به عهده دارد.

یک شرکت MLM ابتدا با ثبت نام فردی که قادر به جذب مشتریان و نمایندگان فروش باشد کار را آغاز می‌کند، اما هر یک از نمایندگان حق این انتخاب را دارند تا خود را به یک مدیر تبدیل کنند، شخصی که خود توانایی جذب نماینده فروش را دارا باشد. یک شرکت MLM کمیسیون پرداخت می‌کند و نه حقوق ثابت، بنابراین در این روش شرکت محدودیتی برای جذب مدیر و نماینده فروش ندارد. این حالت به دلیل گسترش سریع شمار نمایندگان فروش آموزش دیده برای شرکت بسیار سودمند است. این مورد همچنین برای نمایندگان فروش سودمند است؛ به این دلیل که درآمدشان محدود به میزان فروش خودشان نیست بلکه آنها همچنین از حجم فروش سایر نمایندگان درصد فروش دریافت کنند.

نخستین بار، یک شرکت دوچرخه سازی در روسیه از این ایده استفاده کرد و برنامه‌ای ترتیب داد که مشتریان با پرداخت ۱۰ روبل به جای ۵۰ روبل صاحب دوچرخه شوند به شرط آنکه چهار مشتری دیگر نیز معرفی کنند. ولی فروش کمپانی به سرعت به اشباع رسید. در روسیه به آن شرکت بهمنی و در فرانسه به آن گلوله برفی لقب دادند و صددرصد تقلب و کلاهبرداری تلقی شد. از آن پس، سیاستمداران، اقتصاددانان و جامعه شناسان زیادی به دنبال پیدا کردن راهی بودند که از این ایده به نفع همه استفاده کنند.

نخستین کمپانی که به طور رسمی فعالیت بازاریابی چند سطحی را در سال ۱۹۳۰ آغاز کرد، کمپانی ویتامین کالیفرنیا بود که نام خود را در سال ۱۹۳۹ به نوترالایت تغییر داد و امروزه محصولات خود را از طریق کمپانی ایم وی به فروش می‌رساند.

در نشست خبری روز گذشته یکی از اعضای دبیرخانه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که از معرفی خود به خبرنگاران خودداری کرد، در مورد تاثیرگذاری این شرکت‌ها با تجربه‌های جهانی اشاره کرد و گفت: این دست شرکت‌ها سالانه ۱۳۰ میلیارد دلار در جهان گردش مالی دارند.

به گفته او طرح شرکت‌های بازاریابی چند سطحی در ایران نیز با بررسی عملکرد ۱۰ کشور پیشرو در این زمینه تدوین و اجرایی شده است.

در حال حاضر نیز به ترتیب کشورهای آمریکای شمالی، چین، کشورهای اروپایی از جمله آلمان و ایتالیا و ژاپن در زمینه بازاریابی شبکه‌ای سردمدار بوده‌اند.

این مقام مسوول تاکید کرد: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به خاطر پایبند بودن این شرکت‌ها به قانون‌ها و اصول تجاری از جمله فروش حقیقی کالا و وابسته نبودن درآمد بازاریاب‌ها به اعضای زیرشاخه، در عمل با شرکت‌های هرمی تفاوت ماهیتی دارد.

رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: حدود ۷۰ شرکت دیگر نیز متقاضی پیوستن به این طرح هستند؛ اما مسوولان با رعایت دقت‌های لازم در تایید صلاحیت متقاضیان با احتیاط عمل و «لاک‌پشتی» حرکت می‌کنند.

در ایران نیز در تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۸۷ سید رضا حسینی این بازاریابی شبکه‌ای مجاز را به طور رسمی و به عنوان اختراع در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسمی رساند. در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۸۸ (۲۸ دسامبر ۲۰۰۸) روزنامه ایران بازاریابی شبکه‌ای را قانونی اعلام کرد و از آن پس وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران قوانین و مقررات فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای و مرز بین فعالیت شبکه‌ای (نتورک مارکتینگ) را با فعالیت هرمی مشخص کرد. در شهریور ماه سال ۱۳۹۰ بعد از ۲ سال تلاش و بررسی‌های طولانی ۶ شرکت برای نخستین بار در تاریخ ایران موفق به کسب مجوز بازاریابی شبکه‌ای از وزارت بازرگانی شدند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا