فارکس رایگان در افغانستان

آموزش استراتژی کسب و کار

راهبرد یا استراتژی به معنی تعیین اهداف و طرح نمودن برنامه ای برای رسیدن به آنها است. به بیان دیگر راهبرد طرح درازمدتی است که برای نیل به یک هدف بلند مدت مشخص طراحی و تبیین می‌گردد. راهبرد مفهومی است که از عرصه نظامی نشأت گرفته و بعداً در سایر عرصه‌ها از جمله اقتصاد، تجارت و به ویژه عرصه سیاست و مملکت داری از کاربرد زیادی برخوردار شده است.

دوره استراتژی کسب و کار

course-thumbnail-24

درک کاملی از صورتهای مالی و اطلاعات مالی ارائه شده داشته باشید و بتوانید صورتهای جریان وجوه نقد را ارزیابی و تحلیل کنید.

بفهمید که چگونه ریسک و عدم اطمینان را در تصمیمات سرمایه گذاری بگنجانید و نحوه تصمیم گیری شرکتها برای تأمین مالی و سرمایه گذاری را بفهمید.

course-thumbnail-15

فلسفه علم

طی چهار قرن گذشته ، دانشمندان قصد داشته اند درک …

آنچه یاد خواهید گرفت

دانش آموزان قادر به تدوین دیدگاه های اساسی مرتبط با مثبت گرایی منطقی و دستکاری مفهومی ارتباط متقابل مشاهده و شکل گیری نظریه خواهند بود.

دانش آموزان قادر به ارزیابی پیامدهای دیدگاه مثبت گرای منطقی در مورد علم ، فلسفه و ارتباط متقابل آنها خواهند بود.

course-thumbnail-14

تخصص رهبری سازمان

خود را مجهز کنید تا از طریق شفافیت هدف و …

آنچه یاد خواهید گرفت

کاوش کنید که رهبران بزرگ چگونه خود را ارزیابی می کنند و تیم های مشترکی را که به طور موثر مذاکرات و درگیری ها را مدیریت می کنند ، هدایت می کنند.

کشف کنید که چگونه رهبران از طریق داستان سرایی ارتباط برقرار می کنند و سایر استراتژی های ارتباطی را برای تأثیرگذاری به کار می گیرند.

بیاموزید که چگونه سازمانها با شفافیت هدف که از درک نیازهای مشتریان ، از جمله استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود ، شروع می کنند و از این تمرکز برای هدایت طراحی محصولات و خدمات برای تأمین م thoseثر آن نیازها استفاده می کنند.

استراتژی کسب و کار و سطح کسب و کار چیست؟

ویژگان ; ثبت برند ; mba اهواز ; dba ; استراتژی کسب و کار و استراتژی های سطح کسب و کار ; مدیریت کسب و کار; ارشد مدیریت ; دکتری مدیریت

استراتژي کسب و کار بر بهبود موقعیت رقابتی محصولات واحد کسب و کار (کالاها یا خدمات) در یک صنعت یا یک بخش بازار خاص تأکید می کند. استراتژي کسب و کار نشان می دهد که یک سازمان چطور باید با یک صنعت خاص رقابت یا همکاري کند. باید توجه داشت که به لحاظ نزدیکی و شباهت سطح کل سازمان و سطح کسب و کار، ممکن است برخی از استراتژي هاي آن ها . مشابه باشند. استراتژی هاي سطح کسب و کار عبارتند از: استراتژي هاي توسعه ، استراتژي هاي رقابتی، استراتژي هاي همکاري استراتژ ي هاي توسعه: در طراحی استراتژي هاي توسعه براي یک واحد کسب و کار، مدیران بایستی تصمیم بگیرند که منابع را به کجا اختصاص دهند؟ چگونه حوزه کار خود (محصولات، بازارها، نقش هاي وظیف هاي و فعالیت هاي تبدیل منابع) را در صورت نیاز، اصلاح نمایند. به طور کلی کسب توسعه در کسب و کار ممکن است از طریق استراتژي هاي داخلی یا خارجی صورت پذیرد. استراتژي هاي توسعه داخلی عبارتند از نفوذ در بازار، توسعه بازار و توسعه محصول. استراتژي هاي توسعه خارجی عبارتند از ادغام افقی و پیمان هاي استراتژیک. استراتژی هاي رقابتی: استراتژي کسب و کار می تواند رقابتی (مبارزه با تمام رقبا) براي کسب مزیت باشد و نشان دهنده این موضوع است که سازمان چطور باید در یک صنعت خاص رقابت کند. استراتژي رقابتی، موقعیتی قابل دفاع در یک صنعت ایجاد می کند به نحوي که سازمان می تواند بر رقباي خود غلبه کند. این استراتژي، سؤال هاي زیر را به وجود می آورد: آیا ما باید با کاهش هزینه ها (و در نتیجه کاهش قیمت محصولات خود) رقابت کنیم یا باید با توجه به پارامتر هایی غیر ازهزینه مثل کیفیت محصول یا خدمات بهتر، خود را متمایز کنیم؟ آیا ما باید مستقیما با رقباي اصلی خود براي بزرگ ترین اما جذاب ترین سهم بازار رقابت کنیم، یا باید بر بخش خاصی از بازار تمرکز کنیم که جذابیت کمتري دارد، اما سود آور است؟ استراتژی کسب و کار مایکل پورتر براي غلبه بر دیگر شرکت هاي رقیب موجود در یک صنعت، دو استراتژي رقابتی ژنریک یا عمومی را پیشنهاد می کند: استراتژي رهبري در کاهش هزینه ، تمرکز و تمایز محصول . از این جهت این استراتژي ها را عمومی می گویند که هر کسب و کار از هر نوع و اندازه اي که باشد، حتی سازمان هاي غیر انتفاعی ممکن است از این استراتژي ها، استفاده کنند. استراتژی هاي مشارکتی: استراتژي کسب و کار می تواند مشارکتی باشد. در این استراتژي پایه بر همکاري با یک یا چند رقیب براي کسب مزیت علیه سایر رقبا است. از استراتژي هاي رقابتی براي کسب مزیت رقابتی در یک صنعت، از طریق مبارزه با دیگران، استفاده می شود. البته این استراتژي ها، تنها گزینۀ موجود فراروي یک کسب و کار نیستند. استراتژ ي هاي مشارکتی، آن دسته از استراتژي هایی هستند که براي کسب مزیت رقابتی در یک صنعت از طریق همکاري، و نه مبارزه؛ با دیگران مورد استفاده قرار می گیرند. به غیر از تبانی میان رقبا، که غیرقانونی است، نوع اصلی استراتژي مشارکتی، ائتلاف استراتژیک می باشد. ائتلاف استراتژیک عبارت است از مشارکت دو یا چند واحد کسب و کار که اهداف استراتژیک مهمی را بطور مشترك دنبال می کنند و همه آنها از این مشارکت سود می برند. در دنیاي تجارت امروز، ائتلاف میان شرکت ها یا واحد هاي تجاري، متداول و مرسوم شده است. برخی ائتلاف ها بسیار کوتاه مدت هستند و تنها تا زمانی دوام دارند که یکی از شرکا بتواند جاي پایی در بازار جدید پیدا کند. ائتلاف هاي دیگر، عمر بیشتري دارند و ممکن است مقدمه اي بر ادغام کامل کسب و کارهاي تشکیل دهنده ائتلاف باشند. واحد هاي کسب و کار ممکن است بنا به دلایل مختلفی یک ائتلاف استراتژیک تشکیل دهند، از جمله: کسب تکنولوژي یا قابلیت هاي تولیدي و دسترسی به بازارهاي خاص، کاهش ریسک سیاسی یا مالی و کسب مزیت رقابتی. ائتلاف هاي استراتژیک ممکن است خیلی عمیق و مستحکم یا ضعیف و شکننده باشد انواع ائتلاف ها عبارتند از: کنسرسیوم هاي خدمات متقابل، شرکت هاي مختلط، اعطاي مجوز و مشارکت زنجیره ارزش. کنسرسیوم خدمات متقابل : یک کنسرسیوم خدمات متقابل، عبارت است از مشارکت شرکت هاي مشابه در صنایع مشابه . این شرکت ها با هدف رسیدن به منفعتی که بسیار گران قیمت است و تهیه آن به تنهایی دشوار و حتی غیرممکن است، منابع خود را کنار یکدیگر می گذارند (مثل دستیابی به تکنولوژي پیشرفته). کنسرسیوم خدماتی دو جانبه، ائتلافی ضعیف و سرد است . در این حالت، تعامل یا ارتباطات محدودي میان شرکا وجود دارد. استراتژی کسب و کار سرمایه گذاري مشترك : در سرمایه گذاري مشترك، یک شرکت جدید با مشارکت دو یا چند شرکت جدا از یکدیگر و مستقل براي وصول به اهداف استراتژیک مشترك تشکیل می شود. این شرکت ماهیتاً مستقل است و شرکت هاي تشکیل دهندة آن ، ضمن حفظ هویت مستقل خود، در مالکیت، مسئولیت هاي عملیاتی، ریسک هاي مالی و پاداش هاي اعطایی به هر یک از اعضا، مشارکت دارند. شرکت هاي مختلط به همراه توافقات بر سر اعطاي امتیاز ساخت، و به منظور دستیابی به فرصتی که تحصیل آن به توانایی و مشارکت دو یا چند شرکت نیازمند است، تشکیل می شوند؛ مثلاً یک شرکت تکنولوژي خود را و دیگري نیز کانال هاي توزیع خود را در اختیار این شرکت جدید قرار می دهد. اعطاي مجوز : موافقتنامه اي است بین شرکت مجوز دهنده و شرکت تحت لیسانس، که براساس آن و با موافقت اجازه دهنده، شرکت دوم می تواند محصولات شرکت اول را در کشور خود تولید کند یا به فروش برساند . شرکت مجوز گیرنده، به عنوان پرداخت به شرکت مجوز دهنده، تخصص فنی خود را در اختیار او می گذارد. این توافق، استراتژي مفید و مناسبی است، به خصوص اگر مارك یا نام تجاري مجوز دهنده در کشور مجوز گیرنده به خوبی جا افتاده باشد، اما در عین حال ممکن است براي شرکت مجوز دهنده صرف نکند یا نتواند که خود مستقیماً وارد بازار مجوز گیرنده شود. اما در این استراتژي، همیشه این خطر وجود دارد که شرکت مجوز گیرنده شایستگی ها و توانایی هاي خود را تا آنجا توسعه دهد که بتواند جاي شرکت مجوز دهنده را بگیرد و حتی رقیب او در این صنعت شود. بنابراین، شرکت نباید هرگز اجازه بهره برداري از شایستگی هاي بارز خود را حتی براي مدتی کوتاه در اختیار دیگران قرار دهند. مشارکت زنجیرة ارزش : مشارکت زنجیرة ارزش، ائتلافی است گرم و عمیق که در آن یک شرکت یا واحد تجاري یک موافقت نامۀ همکاري بلند مدت با یک عرضه کننده یا توزیع کننده بزرگ و کلیدي منعقد می کند. هم زمان با این که تعداد بیشتري از شرکت ها و واحد هاي تجاري، فعالیت هایی را که قبلاً خود انجام می داده اند به دیگران واگذار و محول می کنند، استقبال از این استراتژي مشارکتی بیشتر و بیشتر می شود. هم چنین شرکت ها می توانند از طریق تشکیل چنین ائتلاف هایی (مشارکت زنجیرة ارزش)، تکنولوژي جدید را به دست آورده و آن آموزش استراتژی کسب و کار را در محصولات خود استفاده کنند.

جلسه ۰۴ : استراتژی کسب و کار

جلسه ۰۴ : استراتژی کسب و کار

با عرض سلام و ادب خدمت کاربران محترم سایت آموزشی پی وی لرن. با دوره آموزشی بازاریابی اینستاگرام در خدمت شما هستیم. این جلسه چهارم این دوره می باشد که به ا ستراتژی کسب و کار در اینستاگرام اختصاص داده ایم. بخشی از استراتژی کسب و کار شما می تواند با اینستاگرام مسیری طولانی را برای نتایج موفق کسب و کار طی کند. در آموزش استراتژی کسب و کار در اینستاگرام برخی از نکاتی را که باید به خاطر بسپارید را ذکر کردیم.

مشتریان خود را درگیر کنید

برای تبلیغ ” follower of the day ” در اینستاگرام از علامت @ استفاده کنید و بلافاصله خواهید دید با معیار قابل توجهی از مشتریان بالقوه ارتباط برقرار خواهید کرد. این باعث می شود مشتریان شما بیشتر شود و ترغیب می شود که با شما همکاری داشته باشند.

علامت @ برای برچسب گذاری هر مشتری در کامنت های داخل اینستاگرام استفاده می شود، و می توانید از آن استفاده کنید تا در طول زمان رشد مخاطبان خود را شاهد باشید. این روش می تواند مخاطبی مناسب و با ارزش بالایی را برای برند یا تجارت شما ایجاد کند. همچنین می توانید از هشتگ (#) به عنوان روشی برای رشد مخاطبان خود استفاده کنید.

ایجاد محتوا

اینستاگرام نوعی شبکه بصورت آنلاین و عمدتاً بصری است و یک مرحله عالی برای پخش مواد از طریق ویدئو یا تصاویر است. در حین ساختن یک استراتژی، باید بدانید که کدام استراتژی برای خدمات یا محصولاتی که تبلیغ می کنید به بهترین وجه کار خواهد کرد. ویدئو اغلب ایده آل ترین روش برای تبلیغ محصولات زنده است. به عنوان مثال، ابزارها، اگر می خواهید ابزار هایتان را به فروش برسانید ویدئو یک راه عالی برای نشان دادن استفاده از ویدئو می باشد و برای محصولاتی مانند پوشاک، تصاویر مناسب تر می باشد.

همیشه هشتگ

استفاده از هشتگ در اینستاگرام برای تجارت شما اساسی است.

هشتگ کاربران را قادر می سازد تا محتوا یا مارک هایی را که دوست دارند را استفاده کنند و همچنین آن ها را بیابند. هنگامی که یک کاربر از طریق جستجوی خود به پروفایل شما هدایت آموزش استراتژی کسب و کار شد، می توانید آن ها را به وب سایت خود هدایت کنید. اینستاگرام اجازه می دهد تا حداکثر سی هشتگ در یک پست یا نظر وارد شود. با این وجود اطمینان حاصل کنید که از آن ها بیش از حد استفاده نکنید.

هشتگ ها که با علامت # مشخص می شوند چند نکته مثبت دیگر هم دارند.

یکی از آن ها جستجوی دسته بندی تر شده است.

شما مثلا می خواهید موضوعی با محوریت موسیقی را سرچ کنید.

کافیست به این قسمت رفته و با نوشتن Music# محبوب ترین هشتگ های همنام را دیده و با کلیک روی یکی از آن ها، مطالبی که می خواهید را پیدا کنید.

اینجا یک بخش Related هم وجود دارد که هشتگ های مرتبط را نمایش می دهد.

به شکل های دیگر رسانه های اجتماعی وصل شوید

به اشتراک گذاشتن محتوای اینستاگرام خود با سایر حساب های رسانه های اجتماعی مطمئناً باعث صرفه جویی در وقت شما خواهد شد و به افزایش نتایج شما کمک می کند. نمایه اینستاگرام خود را به انواع دیگر سیستم عامل های رسانه های اجتماعی مانند Twitter ،Tumblr ، acebook ،Flickr و Foursquare وصل کنید. به عنوان مثال، اگر صفحه کاری فیس بوک دارید می توانید از همین رسانه اجتماعی استفاده کنید تا همه پست ها و عکس های اینستاگرام در صفحه کسب و کار فیسبوک شما نیز ظاهر شود.

از تبلیغات و پست های پشتیبانی شده استفاده کنید

استفاده از پست ها و تبلیغات با حمایت اینستاگرام بالاخره در سرتاسر جهان رواج یافته و بسیار محبوب است.

تبلیغات اینستاگرام هنوز در رده اول از نظر دسترسی پذیری قرار دارد.

تبلیغات در قالب ۳۰ ثانیه ویدئو، تصاویر و همچنین تبلیغات چرخشی نیز موجود است.

این تبلیغات راهی مناسب برای هدایت مصرف کنندگان به وب سایت شما یا به روایت بهتر، داستانی از برند شما است.

طبق تقویم، مطلب مهم روزانه ارسال کنید

اینستاگرام به عنوان یک برنامه برای ایجاد محتوا از طریق دستگاه تلفن همراه طراحی شده است.

در نتیجه فقط استفاده از یکی از ابزارهای مختلف برنامه ریزی موجود، عملی است تا بتوانید بصورت سیستماتیک ارسال کنید. به کمک استفاده از یک تقویم، شما می توانید پیام های منظم را از قبل برنامه ریزی کنید تا فالوور های خود را درگیر کنید. همچنین یک روش مفید برای استفاده از مطلب مهم روزانه، در هنگام تبلیغ چیزی یا شرکت در یک رویداد است. با این کار، شما هرگز ارسال مطالب را فراموش نخواهید کرد و اگر به دلایلی زمانی در دسترس نبودید و یا وقت نداشتید می توانید برنامه ریزی برای انتشار را داشته باشید.

همکاری با تأثیر گذاران اینستاگرام

اول از همه توضیحی در مورد تاثیر گذاران در استراتژی کسب و کار در اینستاگرام باید خدمتتان بدهم.
influencers یا افراد تاثیرگذار به افرادی گفته می شود که فالور زیادی دادند و در فارسی عامیانه به اصطلاح شاخای اینستاگرام گفته می شود.

در حال حاضر، در اینستاگرام بیش از ۴۰،۰۰۰ تأثیرگذار از پلتفرم خود استفاده می کند و

موضوعات و مشاغل متنوعی را پوشش می دهد.

آن ها به عنوان نام های بزرگ اینستاگرام مشاهده می شوند، و با مطابق کردن تصویرتان در اینفلوئسر مناسب، می توانید آگاهی تصویر و تعداد followers خود را گسترش دهید.

influencers شما به سادگی باید دسته برند شما را در یکی از پست های اینستاگرام خود بگنجاند.

ایده هایی برای دیده شدن در اینستاگرام

بهترین راه برای پست وایرال در اینستاگرام چیست؟

در استراتژی کسب و کار در اینستاگرام چند نکته آمده است که شما را در این راه کمک می کند.

قبل از ذکر موارد زیر باید در مورد پست وایرال بگویم که حتما به پست هایی برخوده اید که در مدت زمانی کمی اکثر کاربران در مورد یک پست (کلیپ، محتوا، عکس) صحبت می کنند و این پست مرتب به اشتراک گذاشته می شود و حتی بعضا در شبکه های اجتماعی دیگر نیز منتشر می شود این چنین پست هایی به افزایش فالوور های شما بسیار کمک می کند.

  • موارد مثبت درباره محصولات و خدمات خود داشته باشید. آن ها را در پست های خود برجسته کنید.
  • نقل قول های الهام بخش را برای وادار کردن مردم به خواندن پست خود اضافه کنید.
  • تصاویر یا فیلم های جذاب را اضافه کنید. بصری ها بیش از هزار کلمه صحبت می کنند.
  • برای یک هدف مشخص، یک فراخوان برای اقدام انجام دهید.
  • کاربران را وادار کنید تا با مشارکت آن ها در پست خود، محتوا را برای شما تولید کنند. repost محتوا را در حساب اینستاگرام خود ایجاد کنید.

شاید شما ندانید repost چیست، تا به حال پیش آمده برایتان که از پستی خوشتان آمده و شما را به خود جلب کرده باشد و دوست دارید با دیگران آن را به اشتراک بگذارید repost این قابلیت را ایجاد می کند.

دیدن رقبایتان

یکی از مهمترین دیدگاه های استراتژی کسب و کار در اینستاگرام برای حفظ مشاغل مثمر ثمر، نگاه به رقیب هایتان است و اینکه با آخرین پیشرفت ها همراه باشید.

در مورد اینستاگرام هم همینطور است.

بسیار مهم است که درباره پروفایل های اینستاگرام رقیب خود تحقیق کنید.

این موضوع به شما ایده هایی برای استحکام می دهد و همچنین می توانید در اینستاگرام ارسال کنید.

برخی از جنبه هایی که باید مورد توجه قرار گیرد را در جلسه آینده خواهیم گفت.

کلام آخر

امیدوارم مطالب آموزش استراتژی کسب و کار در اینستاگرام شما را راضی کرده باشد و مشتتاق جلسه آینده باشید.

۷ استراتژی رشد کسب و کار اینترنتی

بدون داشتن استراتژی رشد کسب و کار اینترنتی شما باید بدانید افراد زیادی وجود دارند که همان محصول یا سرویسی را تبلیغ می کنند که شما ارائه می دهید.

وقتی وارد شبکه های اجتماعی می شوید، بسیاری از دوستان کارآفرین خود را می بینید که محصولات پادکست می فروشند، تبلیغات انجام می دهند،

آموزش استفاده از ویدئوی لایو را می دهند، به شما یاد می دهند که چگونه وبلاگی سودآور ایجاد کنید و کارهایی از این دست.

ساختن یک کسب و کار اینترنتی کار آسانی نیست، و واقعیت های سختی وجود دارد که باید در مورد آن ها بدانید.

هفت استراتژی رشد کسب و کار اینترنتی

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

استراتژی چیست؟

طبق تعریف ویکی پدیا:

راهبرد یا استراتژی به معنی تعیین اهداف و طرح نمودن برنامه ای برای رسیدن به آنها است.

به بیان دیگر راهبرد طرح درازمدتی است که برای نیل به یک هدف بلند مدت مشخص طراحی و تبیین می‌گردد. راهبرد مفهومی است که از عرصه نظامی نشأت گرفته و بعداً در سایر عرصه‌ها از جمله اقتصاد، تجارت و به ویژه عرصه سیاست و مملکت داری از کاربرد زیادی برخوردار شده است.

به زبان ساده تر:

استراتژی یعنی اینکه من تصمیم‌های شفاف و دقیق در مورد نحوه رقابت با دیگران بگیرم.

استراتژی رشد چیست؟

موفقیت و رشد برای هر کسب‌وکاری در گرو تصاحب سهم بیشتر از بازار است. استراتژی رشد نقشه راهی جهت دستیابی به این سهم بیشتر است.

متناسب با پیچیده بودن رقابت در بازارهای نوین و خصوصا فضای دیجیتال، تدوین استراتژی رشد برای کسب‌وکارهای جدید هم چالش‌های خاص خود را دارد.

این استراتژی باید متناسب با ارزش‌ها، خط مشی‌ها و سیاست‌های سازمان باشد و به صورت همزمان، فضای لازم را برای بروز خلاقیت و انعطاف‌پذیری فراهم کند.

حفظ این تعادل را می‌توان به عنوان مهم‌ترین چالش تدوین استراتژی رشد معرفی کرد.

استراتژی رشد کسب و کار

البته هیچ کدام از این ها حرف تازه‌ای نیست، چرا که احتمالاً خودتان از قبل آن ها را می دانید. با این حال، همه ما عاشق نوعی آزادی هستیم که کسب و کار اینترنتی می‌تواند برایمان فراهم کند.

شما می‌توانید مقاله وبلاگ خود را در کافی شاپ یا اتاق خانه خود بنویسید، و وقتی در مسافرت هستید مردم محصولات شما را روی وبسایتتان بخرند و پول دربیاورید.

اگر این یکی از اهداف شماست، هفت استراتژی رشد کسب و کار اینترنتی وجود دارد که با انجام آن ها می‌توانید نتایج بهتری از ایجاد کسب و کار اینترنتی بگیرید یا اینکه حضور کسب و کار سنتی خود در دنیای آنلاین را تقویت کنید.

مجموعه آموزشی کسب و کار اینترنتی

۱- هفت استراتژی رشد کسب و کار اینترنتی( اینجا هستید)

استراتژی رشد کسب و کار اینترنتی

۱- دست از کپی کردن دیگران بردارید.

مشتریان از کسی خرید می کنند که او را بشناسند، از او خوششان بیاید و به او اعتماد داشته باشند. آن ها به ندرت از غریبه ها خرید می کنند.

اگر شما کپی یک کارآفرین معروف دیگر باشید، مشتریان هیچ وقت خودِ واقعی شما را نخواهند شناخت. موقع خرید، آن ها از کارآفرینی خرید می کنند که شما کارش را کپی می کنید.

چارچوبی که مؤثر عمل می کند را استفاده کنید، ولی کپی کسی نباشید. از استراتژی های موفقیت الگو بگیرید ولی آن ها را کپی نکنید.

سعی کنید که صدای خود را به گوش افراد برسانید، و کسب و کاری بسازید که متعلق به شما باشد.

این مقالات برای شما مفید هستند:

۲- در مورد اینکه مخاطب هدف اصلی شما چه کسی است شفاف باشید

اگر بخواهید به همه دنیا دست پیدا کنید، در آخر به هیچ کس دست پیدا نخواهید کرد چرا که تلاش هایتان برای رسیدن به مشتریان پراکنده خواهد بود.

اگر با مخاطب هدف خاصی صحبت نکنید، نمی توانید به مردم کمکی کنید. هر چه مخاطب هدف شما مشخص تر باشد، بازاریابی هم برای شما آسان تر خواهد بود، و همین بازاریابی است که در نهایت باعث رشد کسب و کار شما می شود.

در چنین حالتی، شما روی استراتژی های مشخص خود تمرکز خواهید کرد. برندینگ و پیام شما باید کاملاً شفاف باشد.

۳- در استراتژی رشد کسب و کار خود همه چیز را ساده نگه دارید

وبسایت خود را ساده و تمیز نگه دارید. با اینکه وردپرس گزینه های زیادی از ویجت ها و پلاگین ها دارد، شما به همه آن ها احتیاج ندارید.

وقتی کسی از وبسایت شما دیدن می کند نباید گیج شود. وقتی مسئله کسب و کار پیش می آید، آن را نیز ساده نگه دارید. برای وبسایت خود ترافیک ایجاد کنید.

از بزرگترین آموزش استراتژی کسب و کار چالش هایی که مخاطبان هدف شما با آن مواجه هستند آشنا شوید. محصولات و خدماتی بسازید که به حل این مشکلات کمک کند.

بله، ایجاد پایه و اساسی مستحکم به همین سادگی است.

۴- فقط روی شبکه های اجتماعی تمرکز نکنید

مسلماً نمی توانید از شبکه های اجتماعی غافل شوید، ولی آموزش استراتژی کسب و کار آن را تبدیل به استراتژی اصلی خود برای ترافیک و کسب مشتریان بالقوه نکنید. پیشنهاد می‌کنم مقاله هفت اصل مهم بازاریابی شبکه های اجتماعی را بخوانید.

بهترین کار این است که کسب و کار خود را روی پلتفرم خود بسازید، نه پلتفرم کس دیگری. بهتر است که مردم عضو خبرنامه شما شوند و شخصاً با شما تعامل داشته باشند، نه فقط در شبکه های اجتماعی.

۵- روی چیزی تمرکز کنید که اهمیت دارد

انبوهی از اطلاعات وجود دارد که می توانید به صورت آنلاین یاد بگیرید. ولی بیشتر این اطلاعات در فرایندی که شما در آن قرار دارید اهمیت ندارند.

اگر شما چیزی را ایجاد می کنید، احتمالاً نیازی ندارید که مطلب زیادی راجع به سئو یاد بگیرید.

اگر مقالات میهمان بنویسید و به شکل های دیگر مخاطبان خود را ایجاد کنید، سئو به طور طبیعی به وجود می آید پس بهتر است که وقت خود را صرف نوشتن مقالات میهمان کنید.

ارزیابی کنید که در مسیر کارآفرینی خود در کجا قرار دارید، و به چیزی اهمیت دهید که بیش از همه به شما کمک می کند.

قربانی اطلاعات بیش از حد نشوید چرا که می تواند به سادگی جلوی پیشرفت شما را بگیرد.

سرعت پیاده سازی و اجرا چیزی است که شما را در کسب و کار موفق می کند.

۶- از دریافت قیمت عادلانه نترسید

خیلی خوب است که تا حد ممکن بتوان به افراد به طور رایگان کمک کرد، ولی شما خانواده ای دارید که باید از آن ها مراقبت کنید و صورتحساب هایی دارید که باید پرداخت کنید.آموزش استراتژی کسب و کار

اگر شما ارزش اضافه کنید و به مردم کمک کنید، باید قیمت عادلانه ای هم برای آن دریافت کنید. یادتان باشد که شما در حال ساخت کسب و کار هستید؛ اگر پول در نیاورید، پس کسب و کاری هم در کار نیست.

تا زمانی که شما روی خدمت کردن و اضافه کردن ارزش به زندگی مشتریانتان تمرکز کنید، قیمت های شما توجیه خواهد داشت.

۷- با تمام تلاش به سمت اهداف خود حرکت کنید

در پایان، اگر می خواهید موفق شوید باید همین حالا عزم خود را جزم کنید که تحت هر شرایطی به حرکت ادامه دهید. پشتکار چیزی است که باعث رشد کسب و کار شما می شود. حتی اگر تا به حال فرایندی که می خواستید به آن برسید را نتوانسته اید پیش ببرید، نباید تسلیم شوید.

صبر داشته باشید. ساخت کسب و کار زمان می برد. با تلاش متمرکز، می توانید کسب و کار اینترنتی قدرتمندی بسازید یا اینکه حضور کسب و کار سنتی خود در فضای آنلاین را گسترش دهید.

از این هفت استراتژی رشد کسب و کار اینترنتی استفاده کنید تا تلاش‌های خود را بهینه کنید. صبر داشته باشید، و چیزی بسازید که به مخاطبان هدف شما کمک کند. تمرکز کنید، و مطمئن باشید که به نتیجه خواهید رسید.

پیشنهاد می‌کنم همین حالا ویدیوی وبینار استراتژی رشد کسب و کار را دانلود کنید.

مدیریت استراتژی

امروزه بر کسی پوشیده نیست که سازمان­های موفق از استراتژی مشخص و هدف­داری پیروی می­کنند. هرچند که برای موفقیت در همه عرصه­ها تمام قسمت­های مختلف سازمان از واحد بازاریابی، منابع انسانی، مالی و. باید استراتژی­های خود را مشخص کنند و پس از بررسی آن­را اجرا کنند اما تعیین سیاست­ها و استراتژی­های کلان یک سازمان توسط واحد مدیریت استراتژیک تعیین شده که این سیاست­ها در راستای تصمیمات هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خواهد بود.

8 نتیجه برای "مدیریت استراتژی --- مدیریت --- مدیریت و کسب و کار" با فیلترهای مشخص شده در مکتب‌خونه موجود است.

آموزش تجربیات بزرگان کسب و کار درباره مسیر شغلی مکتب‌خونه

LinkedIn

آموزش آموزش رایگان برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد مکتب‌خونه

دانشگاه صنعتی شریف

آموزش تفکر طراحی در کسب و کار مکتب‌خونه

بنیاد خوارزمی

آموزش شاخص کلیدی عملکرد مکتب‌خونه

بنیاد خوارزمی

آموزش اصول طراحی کسب‌وکارهای پلتفرمی مکتب‌خونه

مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گیری کسب‌وکارهای نوپای فاوا

آموزش آموزش مدیریت استراتژیک مکتب‌خونه

آموزش مبانی مدیریت استراتژیک + گفت‌وگوی ویژه با پروفسور رابرت گرنت مکتب‌خونه

آموزش برنامه ریزی استراتژیک در عمل مکتب‌خونه

مدیریت استراتژیک

به دلیل گستردگی مفهوم مدیریت استراتژیک در سازمان­ ها و ارائه تعاریف متعدد در کتب مختلف مدیریت استراتژیک ، خیلی دشوار است تعریف مشخصی را برای این مفهوم ارائه دهیم، لذا سعی می­کنیم تعاریفی از مدیریت استراتژیک ( یکی از اصول مهم در مدیریت) را بازگو کنیم تا ضمن رعایت اصول علمی و حرفه‌­ای در آن، جامعیت و کامل بودن آن را شامل شود.

یک تعریف ابتدایی از مدیریت استراتژیک بیان می­کند: "مدیریت استراتژیک با ارائه راهکارها و تصمیمات به سازمان کمک می­کند تا در مسیر موفقیت و دستیابی به اهداف در حرکت باشیم.

مدیریت استراژیک یک تجزیه و تحلیل در ارتباط با مسائل و چالش­های مهم در یک سازمان بوده و در آن استراتژیست­های سازمان با استفاده از بررسی منابع و وضعیت داخلی سازمان و کنترل و بررسی شرایظ خارج از سازمان، چشم­انداز مربوطه برای یک سازمان را ترسیم می­کند.

مدیریت استراتژیک شامل توجه محیطی (خارجی وداخلی)، تعیین اهداف بلندمدت، پیاده سازی و اجرا، ارزیابی و کنترل استراتژی است. بنابراین مطالعه مدیریت استراتژیک بر ارزیابی فرصت­ها و تهدیدهای خارجی در کنار توجه به نقاط قوت و ضعف­های داخلی یک شرکت تأکید دارد.

تاریخچه مدیریت استراتژیک

در خصوص تاریخچه این مفهوم باید خاطر نشان کرد، با ظهور شرکت­ها در صنایع مختلف، مفهوم مدیریت استراتژیک گسترش زیادی داشته و هرکدام از منظر خود مدیریت راهبری یا استراتژیک را بسط داده‌­اند. از شرکت­هایی نظیر جنرال الکتریک یا گروه مشاوران بوستون همه متناسب با شرایط اقدام به تصحیح مفهوم مدیریت استراتژیک کرده‌­اند.

در ابتدا راه مفهوم مدیریت استراتژیک در مقوله نظامی مورد استفاده قرار می­گرفت و فرماندهان نظامی برای غلبه بر دشمن خود با استفاده از تفکراتی که خود و اطرافیان آن­ها داشتند اقدام به برنامه­ریزی، اجرا و در نهایت در صورت امکان پیروزی بر دشمن می­کردند.

پس از بروز انقلاب صنعتی و تغییر شکل­ شازمان­‌ها، مفهوم مدیریت استراتژیک دستخوش تغییرات اساسی شد و از صرف پرداختن به مقوله نظامی وارد بخش­‌های جدید از سازمان شامل، استراتژی نیروی انسانی، تخصیص درست منابع سازمان و. شد.

فرآیند مدیریت استراتژیک

لزوم اجرا درست فرآیند مدیریت استراتژی باعث شده تا سازمان با تخصیص درست و بهینه منابع خود به اهدافی که مدنظر دارد در سریع­ترین زمان ممکن برسد.

از آنجایی که فرآیند مدیریت استراتژیک عمدتا مشخص و ثابت بوده پس شرکتی در رقابت برنده خواهد بود که بتواند این فرآیند را زودتر در سازمان خود پیاده­سازی کند.

مراحل چهارگانه فرآیند مدیریت استراتژیک عبارتند از:

1. تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان

مهم­ترین مرحله در تدوین استراتژی بررسی وضعیت فعلی سازمان در داخل و محیط خارجی است. به منظور تحلیل درست از شرایط لزوم جمع ­آوری اطلاعات و بررسی دقیق هرکدام از اطلاعات منجر به تصمیم­گیری درست در آینده خواهد شد.

2. تعیین و تدوین استراتژی

پس از جمع ­­آوری اطلاعات و بررسی هرکدام از محیط­های داخلی و خارجی یک سازمان، واحد مدیریت استراتژیک باید اقدام به تدوین استراتژی اولیه سازمانی بپردازد و از دیگر واحدها بخواد باتوجه به شرایط خود نظرات مربوطه را در این خصوص اعلام کنند و در تدوین نهایی آن کمک­های لازم را انجام دهد.

3. پیاده­ سازی و اجرا استراتژی

بعد از تعیین و مشخص شدن استراتژی، کلیه واحدها باید ملزم به اجرای استراتژی مربوطه در حیطه­‌های تخصصی خود باشند. لذا هر واحد باید مطابق با آن عمل کند تا اهداف پیش‌­بینی شده محقق شوند. پیاده‌سازی استراتژی شامل طراحی ساختار سازمان، توزیع منابع، توسعه فرایند تصمیم‌گیری و مدیریت منابع انسانی است. ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان اجرای موفقیت آمیز استراتژی به همکاری مدیران همه بخش‌ها و واحدهای وظیفه‌ای سازمان نیاز دارد.

4. کنترل و ارزیابی استراتژی

قطعا لزوم حصول اهداف در زمان­‌های مشخص شده وابسته به این نکته هست که در فواصل زمانی مشخص واحد مدیریت استراتژیک در خصوص اجرای درست استراتژی توسط واحدهای مختلف اقدام به ارزیابی و بررسی انجام یک استراتژی کند. فعالیت‌های کلیدی ارزیابی استراتژی عبارت‌اند‌ از: ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در سازمان و بیرون از آن. ارزیابی اطمینان می‌دهد که استراتژی سازمانی و نیز اجرای آن با اهداف سازمانی مطابقت دارد.

مزایای مدیریت استراتژیک چیست؟

قطعا اگر از ابتدا برنامه ­ریزی درست داشته و با استراتژی مشخصی به دنبال اهداف خود در سازمان‌­ها برویم، می­توانیم از مزایای بیشماری بهره‌­مند شویم.

در این قسمت تعدادی از مهم­ترین مزایای مدیریت استراتژی را ذکر می­‌کنیم:

1. مشخص­ و هدایت کردن مسیر عملیات و فعالیت‌­های سازمان

2. اولویت‌­بندی اهداف و تصمیم‌­ها در سازمان

3. امکان پیش‌­بینی وضعیت در آینده و لزوم تصمیم­گیری درست

سطوح مدیریت استراتژیک

1. سطح کلان سازمان

استراتژی­‌های کلی و کلان مربوط به این سطح بوده که هدف از تعیین استراتژی در این سطح، هدایت و راهنمایی کل مجموعه و تخصیص بهینه منابع در آن است. در واقع جهت حرکت کل مجموعه سازمان در این سطح تعیین و اهداف و مقاصد عمومی به منظور دستیابی به آن‌ها مشخص می­‌شوند.

2. سطح استراتژیک بخش

سازمان­‌های بزرگ شامل واحد­های مستقل و مختلفی هستند، به همین جهت در راستای ماموریت و استراتژی­های سطح کل سازمان، برای هر کدام از بخش‌­ها و واحدهای تجاری استراتژیک سازمان نیز ماموریت و استراتژی­‌هایی تعیین می­شود. این استراتژی­‌ها در راستای استراتژی­‌های سطح کلان سازمان نسبت به دیگر واحدهای مستقل سازمان استقلال دارند.

3. سطوح وظیفه

در این سطح نیز بر اساس اهداف و استراتژ­ی­‌های سطوح بالاتر برای هر کدام از وظایف واحدهای استراتژیک سازمان، استراتژی وظیفه‌­ای تعیین می­شود. مسئولیت بزرگ­تر و اصلی مدیران این سطح، اجرا یا پیاده کردن استراتژی­ها و برنامه­‌های استراتژیک سازمان است.

جمع‌­بندی :

مدیریت استراتژیک شامل به معنی تدوین و تعیین برنامه بعد از بررسی شرایط داخلی و خارجی سازمان است که باعث می‌­شود در زمان و مکان مناسب با اجرا صحیح آن یک سازمان به اهداف تعیین شده دست یابد و نتایج مطلوبی نیز داشته باشد. استراتژی‌های یک برنامه جامع نیز وجود دارد که با جهت گیری‌های مخصوصی همراه هستند.

استراتژی‌ها الگویی خاص است که روند تصمیم‌هایی را مشخص می‌سازد که برای سازمان‌ها در بخش بندی‌های متنوع وجود دارند و در نهایت یک سری نتایج دیده می‌شود که بین سازمان و محیط خارجی بررسی می‌شود و همینطور شامل عوامل محیطی است. مشخص است که این الگوها می‌تواند ساختار مخصوص به خود داشته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا